Back

Anunț Privind organizarea procedurii de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020; Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”

Anunț

Privind organizarea procedurii de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020; Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă , cu modificările şi completările ulterioare ,

- HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă , cu modificările şi completările ulterioare,

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

- HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015.

- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 5681/16.08.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii  pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.1079/08.06.2016 pentru aprobarea Planului de management al ROSPA0009 Beştepe Mahmudia şi al rezervaţiei Dealurile Beştepe

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în calitate de custode al celor două arii protejate și responsabil pentru implementarea Planului de management aprobat, anunță organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea scrierii şi implementarii unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020.

Obiectivul general al proiectului , în concordanță cu planul de management, va fi menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de interes național/comunitar şi a habitatelor lor, specii pentru a căror conservare au fost desemnate situl ROSPA0009 Beştepe Mahmudia și rezervaţia naturală Dealurile Beştepe, în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale de pe teritoriul sitului.

Obectivele Specifice:

1) Conservarea speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora - menținerea/creșterea nivelului populațiilor acestor specii în sit;

2) Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului;

3) Îmbunătățirea atitudinii populației față de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare și educare a adulților și a tinerei generații în spiritul protecției naturii;

4) Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor.

Localizare spaţială a proiectului în zona ITI Delta Dunării, respectiv comuna Nufăru  - 39% , comuna Beştepe -11%,  comuna Mahmudia - 3%, municipiul Tulcea -sub 1%  şi  comuna Valea  Nucarilor -sub 1%.

Durata estimată este de 3 ani în perioada 2018-2021.

Principalele activități prevăzute în planul de management, care corespund celor patru obiective specifice, și se doresc a fi implementate prin proiect sunt:

-Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor caracteristice;

-Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național;

-Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor de interes comunitar/național;

-Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului;

-Conștientizare și comunicare;

-Educația ecologică.

Detaliile se regăsesc în Planul de management al ROSPA0009 Beştepe Mahmudia și al rezervaţiei naturale Dealurile Beştepe pe site-ul APM Tulcea la următoarea adresă: http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/programe-proiecte.

Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii  pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ce cuprinde condițiile legate de scrierea și aprobarea proiectelor și eligibilitatea potențialilor beneficiari/parteneri pot fi consultate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Pentru a participa la procedura de selecție, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii  pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, solicită potențialilor parteneri să se încadreze în criterii de eligibilitate stabilite de finanțator, respectiv:

 • Să fie persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în Romania;
 • Organizațiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) organizate conform OG nr.26/2000, inclusiv filiale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare în România /institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii. 
 • Să aibă ca domeniu de activitate protecția mediului;
 • Organizatia, membrii acesteia sau personalul propus a fi implicat în proiect să aibă experiență relevantă în domeniul protecției mediului și în special în biodiversitate şi serviciile ecosistemelor (recunoașterea în teren a populațiilor si habitatelor speciilor si habitatelor de interes comunitar, inventariere, evaluare, cartare si monitorizare pentru speciile de interes conservativ din aria protejată; evaluarea stării de conservare a speciilor și evaluarea eficienței măsurilor de management în conservarea  speciilor si habitatelor de interes comunitar/național prin monitorizare; elaborare /implementare Planuri de management; documentatii tehnico-economice si cereri de finantare pentru conservarea biodiversitatii; elaborare Strategii de vizitare )
 • Organizația, membrii acesteia sau personalul propus a fi implicat în proiect să aibă experiență în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare externă, iar personalul propus să implementeze acțiuni în proiect să aibă minim 3 ani experiență în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfășoară(conform cerinței din ghid);

Potențialul partener trebuie să NU se încadreze într-una din situaţiile de mai jos:

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau suspendarea activităţilor sale comerciale;
 • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
 • potențialul partener inclusiv reprezentantul legal al acestuia a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);
 • potențialul partener inclusiv reprezentantul legal al acestuia a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 • potențialul partener prin reprezentantul legal și personalul propus pentru implementarea proiectului nu se află în conflict de interese cu reprezentantul legal al APM Tulcea sau cu angajații instituției.(Se va proba printr-o declarație pe proprie răspundere.

 

Entitățile interesate vor transmite către APM Tulcea propunerea acestora precum și documentele care să demonstreze eligibilitatea în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, respectiv:

 1. Scrisoarea de intenție;
 2.  Statutul organizaţiei;
 3. Act constitutiv/act normativ de înfiinţare şi statut/hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice/extras de la Registrul Comerţului/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, sau alte documente de înfiinţare relevante;
 4. Codul Unic de Înregistrare;
 5. Descrierea activităţii organizaţiei, a membrilor săi sau a personalului propus a fi implicat în proiect,  cu accent pe activităţile desfăşurate în domeniul protecției mediului, inclusiv lista proiectelor derulate în domeniul relevant (denumire proiect, finanţator, buget, parteneri, activități, rezultate).
 6. Propunerea activităților concrete pe care le poate implementa cu mijloace proprii (se vor detalia resursele necesare tehnice, materiale, financiare și umane) în corelație cu planul de activități propus prin Planul de management al ariilor protejate ROSPA0009 Beştepe Mahmudia şi al rezervaţiei Dealurile Beştepe aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1079/2016. CV-urile/fișele de post și alte informații similare relevante cu privire la experții care vor participa  în cadrul proiectului împreună cu declarația de disponibilitate a fiecăruia.
 7. Demonstrarea capacității financiare pentru susținerea implementării activităților propuse pentru proiect dar și pentru acoperirea eventualelor cheltuieli neeligibile aferente acestor activități. Astfel pentru instituţii publice: bugetul aprobat sau demersurile realizate pentru prinderea în buget; în cazul altor solicitanţi decât instituţiile / autorităţile publice: profitul net/din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare. În cazul entităţilor non profit, se va verifica, conform Contului rezultatului exerciţiului sau Contului prescurtat al rezultatului exerciţiului, după caz, ca acesta să nu aibă pierderi înregistrate pe ultimul exerciţiu financiar încheiat; în cazul în care se înregistrează pierderi, se va demonstra modul în care activitățile proiectului pot fi susținute). Dacă solicitantul nu a înregistrat un exerciţiu financiar încheiat, se va face dovada existenței fondurilor  de funcționare a activităților propuse, pe toată durata de implementare a proiectului. Pentru entitățile private se probează cu bilanțul contabil (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare) pe ultimul an financiar, și contul de profit și pierdere, înregistrat la organele competente ale participantului.
 8. Declarație de eligibilitate (Anexa nr. 1);
 9. Declarație privind conflictul de interese(Anexa nr. 2).

 

Documentele prevăzute la lit. 2) 3) 4) vor fi prezentate în copie semnată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organizației. La cererea APM Tulcea, organizația va prezenta şi originalul pentru a se permite verificarea conformității copiei.

Numărul de potențiali parteneri nu este limitat.

În situația în care există mai mulți participanți interesați care îndeplinesc condițiile precizate mai sus cu privire la eligibilitatea potențialilor parteneri, și au acumulat punctaj egal conform grilei de evaluare și selectarea  a ofertanților, va fi selectată propunerea care include cele mai multe puncte la secțiunea 1.3.Estimarea costurilor necesare organizației pentru implementarea activităţilor proiectului, activități pe care potențialul partener le poate implementa cu mijloace proprii la costuri care respectă principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.

Faptul că o entitate va fi selectată ca partener în conformitate cu prezenta procedură, nu creează nici o obligație Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din punct de vedere financiar, administrativ sau de altă natură și nu pot face obiectul nici unei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre părți, cu excepția angajamentelor ce vor fi asumate în comun în vederea implementării proiectului în parteneriat, la momentul aprobării cererii de finanțare.

Organizaţiile interesate sunt invitate să depună scrisorile de intenţie privind participarea, însoţite de documentele menţionate anterior într-un plic închis pe care se va menționa: A nu se deschide până la data de 19 martie 2018.

Termenul limită de depunere a propunerilor este 16 martie 2018 (data înregistrării la secretariatul APM), ora 12.00, la următoarea adresă:

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea , Str. 14 noiembrie , nr.5 , Tulcea , Cod 820009.

Evaluarea propunerilor se va face la data de 19 martie 2018, de către o comisie special constituită la nivelul APM Tulcea, care va folosi grila de verificare din Anexa nr. 3.

Rezultatul selecției va fi comunicat în scris tuturor participanților și se va publica și pe site-ul APM Tulcea.

Contestațiile privind rezultatul  procedurii se pot depune în scris la sediul APM Tulcea în termen de maxim 5 zile de la data comunicării rezultatelor.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0240 510620, 0240510622, sau e-mail: office@apmtl.anpm.ro, persoane de contact: Elena Micu, Parpală Sonia.

 

Anexa nr. 1

 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programului Operaţional …………………., declar pe propria răspundere că:

 1. < denumire partener>nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
  • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  • este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
  • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  • < denumire partener> inclusiv reprezentantul legal a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
  • < denumire partener> inclusiv reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
  •  (pentru societăți comerciale și alte entități care derulează activități economice) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul 651/2014 al CE, şi anume:

 (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

 • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
 • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire partener>.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Ştampila[1]:

Semnătura reprezentantului legal sau al împuternicitului

Data:

 

Anexa nr. 2

 

DECLARAŢIE

privind inexistenţa conflictului de interese

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) cu sediul în.........................., str........................ înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ...... sub nr........ CUI......., în calitate de participant in cadrul procedurii de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul POIM 2014-2020, organizată de Agenția pentru Protecţia Mediului Tulcea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul acestei proceduri de selecție,  nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)[2], art. 13 alin. (1)[3] şi art. 16 alin. (1)[4] din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data completării ......................

                                                                                                                          

Denumire entitate,

Reprezentant legal:                                                                                            (Nume, prenume)

(semnatura autorizată )

 

Anexa nr. 3

GRILA EVALUARE SI SELECTARE A OFERTANŢILOR

 

Criterii de selecţie

Punctaj maxim

1.   Capacitatea operaţională și financiară

40 puncte

1.1

Resurse umane

 

 

 

Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul  de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

       1 - 2 experţi                                         - 5 puncte    

       mai mult de 2 experţi                           -10 puncte   

10

1.2

Situaţia financiară (fonduri atrase în ultimii 5 ani)                                         

 

            până la 10.000 euro                          - 5 puncte

            peste 10.000  euro                                   - 10 puncte

            peste 50.000 euro                                 - 20 puncte

10

1.3

Estimarea costurilor necesare organizației pentru implementarea activităţilor proiectului (costuri proprii)

 

 

 

            costurile cele mai mici raportat la nr. de specialiști implicați și nr. de activități realizate                          - 20 puncte

20

2.   Capacitatea profesională

40 puncte

2.1

Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană

20

 

 

            1-2 proiecte                                       – 15 puncte

            mai mult de 2 proiecte                      – 20 puncte

                                      

 

 

Dovada experienţei în domeniul activităţilor proiectului

20

 

 

        între 6 luni- 1 an – 10 puncte

        între 1-2 ani – 15 puncte

        peste 2 ani – 20 puncte

3.   Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

20 puncte

3.1

Numărul de activităţi principale în care partenerul dorește să se implice

20

 

 

            1 activitate                                       - 5 puncte

            cele mai multe activităţi                    - 20 puncte

 

 

TOTAL

100 puncte

Notă: Prin activităţi principale se înţeleg acele acţiuni care au drept rezultat nemijlocit obţinerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.

1)Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţi lor prezentaţi în ofertă.

 

[1] Stampila este obligatorie pentru institutii publice, pentru alte structuri este opțională, se aplică în funcție de managementul intern

[2] ,, (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.”

[3] ,,(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare”.

[4] ,,(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.”