Back

Lista cu documente produse/gestionate de APM Tulcea

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii

 - Legislaţie privind organizarea si funcţionarea APM Tulcea - Regulament de organizare şi funcţionare – APM Tulcea - Buletin informativ conform Legii 544/2001 - Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003

- Contractele de achiziţie publică, după încheierea procedurii de achiziţie - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de APM Tulcea

- Lista informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Tulcea;

 - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Tulcea – PLAM;

- Planul de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului .

 - Planul Judeţean de Gestionare al Deşeurilor

- Evidenţa emiterii autorizaţiilor de mediu (programe pentru conformare ), acordurilor de mediu pentru proiecte publice şi private, avizelor de mediu, autorizaţiilor de mediu privind emisiile de gaze cu efect de seră ( emise în 2007 şi 2008 – 2012 ), adeverinţelor FEADR, autorizaţii integrate de mediu.

 - Evidenţa solicitărilor pentru emiterea actelor de reglementare

- Decizii finale de emitere a avizelor/ acordurilor de mediu/autorizatiilor de mediu

- Lista documentelor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.

- Registru privind evidenţa proceselor verbale ale şedinţelor de dezbatere publică, CAT/CSC şi CIA.

 - Lista agenţilor economici care intră sub incidenţa Directivei SEVESO II, a Directivei COV şi a Directivei IED - Lista agenţilor economici înscrişi în registrul E-PRTR;

- Concluzii ale rapoartelor, situaţiilor statistice, notelor de constatare, informărilor către MMAP, ANPM sau alte autorităţi.

 - Legislaţie privind mediul, acorduri, convenţii şi alte documente internaţionale privind mediul.

- Lista operatorilor autorizaţi pentru colectare / valorificare deşeuri, pe categorii;

 - Date statistice în domeniul gestiunii deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase;

- Situaţia depozitelor de deşeuri municipale şi industriale - Informaţii privind activitatea desfăşurată de APM  Tulcea

 - Planul de măsuri PSI.

 - Informări zilnice privind calitatea aerului ambiental.

- Date privind calitatea aerului înconjurător în municipiul Tulcea pe baza monitorizării calităţii aerului

 - Date privind supravegherea calităţii aerului, radioactivităţii aerului şi nivelul de zgomot ambiental în judeţul Tulcea

- Agenda activităţii săptămânale desfăşurate de APM Tulcea

 - Rapoarte periodice privind starea mediului la nivel local (lunare, anuale) rezultate din prelucrarea datelor din sistemul integrat de monitoring de mediu. - Evidenţa cererilor de informaţii de mediu şi interes public, a sesizărilor.

 - Dosare acţiuni tematice, manifestări, simpozioane - Colecţii materiale informative si fotografice pentru zile aniversare de mediu.

- Registru mass media (comunicate de presă, articole şi buletine informative, interviuri, conferinţe de presă).

 - Inventarul ariilor protejate şi formularele standard pentru caracterizarea ariilor protejate.

 - Evidenţa eliberărilor autorizaţiilor de mediu pentru recoltare / capturare, achiziţie şi comercializare a speciilor de floră şi / sau faună sălbatică

- Documente specifice fiecărui compartiment / serviciu al APM Tulcea, gestionate

 - Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

- Bilanţul contabil (simplificat)

 - Sursele de finanţare

 - Situaţia plăţilor lunare către furnizori

- Situaţia veniturilor nete lunare ale personalului APM  Tulcea

 - Condică prezenţă

 - Fişe post

- Declaraţii de avere şi interese ale personalului APM Tulcea