Back

Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii

(conform HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public):

ART. 32

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia.

ART. 33

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativa prevăzuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

In cazul in care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate in cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

ART. 36

(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

(2) Scutirea de taxă de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Formular tip pentru reclamatie administrativa (raspuns negativ la solicitare. 

Formular tip pentru reclamatie administrativa ( nu s-a raspuns in termenul legal la solicitare