Back

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

                                      

Buletin informativ privind activitatea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 5, alin.1, din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

 Rolul şi funcţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea

 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea  are regimul serviciilor publice de specialitate, deconcentrate.

Este o instituţie publică finanţată de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Deciziei Preşedintelui ANPM nr. 620 / 05.11.2012 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al agenţiilor pentru protecţia mediului din subordinea ANPM.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

b)Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor / serviciilor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Organigrama APM Tulcea are următoarea structură:

 a) Director executiv

 b) Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

 c) Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

d) Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

e) Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

f) Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane

Organigrama APM Tulcea este publicată pe site-ul APM  Tulcea – http://apmtl.anpm.ro, la secţiunea Despre noi.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii Atribuţiile Directorului Executiv

Atributiile conducatorului APM Tulcea :

 • organizarea, îndrumarea, controlarea şi coordonarea întregii activitaţi a A.P.M ;
 • reprezentarea agenţiei în relaţiile cu celelalte autorităţi publice pentru protecţia mediului, cu celelalte instituţii publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice;
 • coordonarea monitorizării implementării eficiente a legislaţiei privind protecţia mediului în zona de competenţa din cadrul judeţului Tulcea;
 • organizarea şi coordonarea activităţilor de parcurgere a procedurilor de reglementare şi emitere a avizelor/acordurilor, autorizaţiilor  de mediu, autorizatiilor integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • monitorizarea respectării procedurilor în emiterea actelor de reglementare;
 • coordonarea şi monitorizarea implementării la nivel local a legislaţiei, politicilor şi strategiilor de mediu care transpun legislaţia europeană şi internaţională adoptată de România;
 • urmărirea implementării politicilor de mediu la nivel local şi a stadiului realizarii măsurilor din planul de implementare şi din documentele de aderare ale României la U.E. la nivel local ;
 • coordonarea activităţilor legate de programe şi proiecte internaţionale şi de parteneriat în proiecte de interes public;
 • coordonarea şi monitorizarea  desfăşurării în condiţii optime a  activităţilor privind colectarea, prelucrarea, raportarea şi gestionarea datelor de mediu, la nivel local;
 • coordonarea şi  monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a  activităţilor privind realizarea, întreţinerea şi actualizarea bazelor de date la nivelul agenţiei;
 • asigurarea pregătirii de specialitate a personalului din subordine;
 • furnizarea la cerere a informaţiilor sau datelor de mediu în conformitate cu prevederile legale;
 • încadrarea în bugetul de cheltuieli materiale, investiţii şi de personal,
 • coordonarea colaborării cu Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Tulcea , în emiterea actelor de autorizare, în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de mediu,
 • asigurarea implementării Sistemului Integrat de Mediu la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;

 

 

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Relaţii Publice şi Comunicare

2. Tehnologia Informaţiei

Atribuţii generale:

 • asigură derularea activităţii de relaţii cu publicul conform legislaţiei în vigoare;
 • asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
 • iniţiază, sprijină, încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu societatea civilă;
 • asigură legătura cu mass-media şi cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în
 • domeniul protecţiei mediului;
 • împreună cu compartimentele de specialitate din APM organizează manifestări de promovare şi diseminare privind informaţia de mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.);
 • îmbunătăţeşte procesul de comunicare internă şi externă în cadrul agenţiei;
 • asigură comunicarea prin canale funcţionale, conform legislaţiei în vigoare, la solicitareaconducerii APM.
 • colaborează cu celelalte compartimente din APM pentru transmiterea de informaţii referitoare la
 • activitatea agenţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru

 • implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 • asigură cooperarea în domeniul relaţiilor internaţionale, cu acordul ANPM.
 • asigură asistenţă tehnică pentru utilizarea aplicaţiilor informatice din APM ;
 • asigură helpdesk - ul sistemului de operare pentru staţiile de lucru existente în APM
 • asigură asistenţă tehnică în implementarea, exploatarea şi dezvoltarea soluţiei de sistem informatic integrat adoptată de ANPM ;
 • asigură inventarul electronic al echipamentelor hardware şi comunicaţii existente în APM ;
 • asigură inventarul electronic a licenţelor sistemelor de operare existente în APM;
 • administrează aplicaţia de email pe domeniul APM ;
 • administrează portalul web pe secţiunea dedicată APM ;
 • asigură securitatea şi protecţia datelor la nivel de APM ;
 • asigură implementarea politicilor de securitate adoptate la nivel naţional pentru APM ;
 • asigură evidenţa în format electronic şi pe suport hârtie a corespondenţei între prizele de reţea şi switch-uri, routere etc;
 • asigură întreţinerea şi exploatarea optimă a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţii la nivelul APM ;
 • asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate pentru achiziţiile publice specifice;
 • asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate în proiectele cu componentă privind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii;
 • organizează şi administrează biblioteca informaţională a APM: cărţi, broşuri, CD – uri, etc;
 • gestionează şi dezvoltă baze de date privind rezultatele monitorizărilor transmise de către
 • agenţii economici şi/sau alte instituţii de la nivel judeţean cu care APM se află în relaţii de colaborare.

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Evaluare Impact

2. Evaluare Adecvată

3. Controlul Poluării

4. SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

5. Schimbări Climatice

Atribuţii generale:

 • participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării
 • impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMAP şi/sau ANPM;
 • participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor /
 • autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMAP şi / sau ANPM;
 • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii / autorizaţii integrate de mediu,
 • în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • colaborează, la solicitarea MMAP, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare / autorizare
 • integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub
 • incidenţa directivei EIA;
 • elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM;
 • întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 • monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului;
 • coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IED, LCP, COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administrează la nivel local bazele de date;
 • răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii,
 • plângeri prealabile şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 • participă împreună cu reprezentanţi ai MMAP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariat tehnice pe probleme de mediu;
 • colaborează cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de
 • specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului;
 • asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specific serviciului;
 • susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 • stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 • constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi
 • competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195 / 2005 aprobată prin Legea 265 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 • colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 • colaborează, la nivel local, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 • organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 • coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 • contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.
 • pregăteşte documentele în vederea arhivării;
 • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 • susţine şi se implică în înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea bibliotecii de specialitate a APM, prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate, normative, stas-uri, reviste de specialitate.

 

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

1. Domeniul Deşeuri

2. Domeniul Chimicale

3. Domeniul Biodiversitate

4. Domeniul Sol, Subsol

5. Dezvoltare Durabilă

6. Programe, Proiecte

Atribuţii generale:

● monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean

● elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor

● asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament

● asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate

● asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;

● participă la controale tematice, la solicitarea GNM

● participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor

● colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor

● aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României

● aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB

● identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora

● colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare

● participă la controale tematice, la solicitarea GNM

● participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul chimicale

● identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la chimicale şi asigură instruirea acestora

● colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii în domeniul chimicale, conform cerinţelor legale în vigoare

● participă la elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor în domeniul protecţiei naturii, conservarea speciilor şi habitatelor, ce urmează a fi finanţate din bugetul public naţional sau din alte surse, cu consultarea ANPM;

● implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

● susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;

● desfăşoară activităţile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;

● elaborează/actualizează Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), monitorizează şi raportează periodic stadiul implementării acestuia către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ;

● elaborează Raportul anual de evaluare a rezultatelor implementării PLAM la nivel judeţean;

● întreprinde demersuri în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către Consiliul Judeţean;

● colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea, promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;

● colaborează cu consiliile locale şi judeţene pentru urmărirea şi evaluarea stadiului implementării Agendei Locale 21;

● evaluează şi actualizează periodic în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi cu alte autorităţi publice, oportunităţile de finanţare din cadrul programelor cu diferite surse de finanţare;

● asigură realizarea periodică a rapoartelor privind monitorizarea derulării proiectelor de la nivelul instituţiei şi a unei evidenţe a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, care se actualizează permanent;

 • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

● îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu stabilite de către conducerea instituţiei.

SERVICIUL MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer

2. Domeniul Sinteză şi Rapoarte

3. Domeniul Zgomot

4. Domeniul Laboratoare

Atribuţii Generale:

 • înaintează rapoarte lunare către ANPM privind acţiunile de implementare ale directivelor cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu din domeniul protecţiei atmosferei şi schimbărilor climatice la nivel judeţean;
 • răspunde, în limita competenţei, la sesizările din teritoriu transmise de către ANPM;
 • urmăreşte modul de implementare a Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei, la nivel local;
 • urmăreşte modul de implementare a Strategiei şi Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice, la nivel local;
 • dispune măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea calităţii aerului, în funcţie de rezultatele evaluării calităţii acestuia, la nivel judeţean;
 • asigură accesul publicului la informaţiile privind calitatea aerului în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare, la elaborarea rapoartelor în conformitate cu prevederilelegislaţiei Comunităţii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei, la care România este parte;

 • participă la activitatea de fundamentare tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul legislaţiei orizontale la solicitarea ANPM;
 • implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului;
 • elaborează rapoarte de sinteză, la nivel judeţean, privind starea mediului;
 • Participa la elaborarea Raportului anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean;
 • monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 • colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 • colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea şi promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM
 • colaborează cu alte autorităţi publice la elaborarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean;
 • organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii;
 • asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor, primite din teritoriu, de la ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament în domeniul său de activitate;
 • transmite date şi rapoarte solicitate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • coordonează colectarea şi analiza datelor din teritoriu, la nivel judeţean, în vederea fundamentării strategiilor şi programelor regionale;
 • participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor, deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar, la nivel judeţean;
 • coordonează activitatea de evaluare a efectelor instrumentelor politicii de mediu asupra activităţii agenţilor economici din judeţ;
 • organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor de mediu din judeţ, din punct de vedere al calităţii aerului, nivelului de zgomot, deşeurilor și radioactivităţii mediului;
 • verifică atingerea standardelor şi a ţintelor de calitatea aerului la nivel judeţean, conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale;
 • identifică tendinţele pe termen lung a concentraţiilor de poluanţi în aerul ambiental, la nivel judeţean;
 • evaluează eficienţa politicilor şi măsurilor de control al poluării, la nivel judeţean;
 • asigură implementarea, la nivel judeţean, a prevederilor legislaţiei în vigoare privind funcţionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
 • participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, aplicarea acestora şi asigură integrarea acestora în planul local de acţiune pentru protecţia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii specializate şi cu titularii de activitate;
 • urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale;
 • participă la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului;
 • informează operativ ANPM, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, alte autorităţi centrale şi locale, potrivit atribuţiilor şi competenţelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane;
 • pune la dispoziţia autorităţilor teritoriale pentru sănătate, agricultură şi alimentaţie, lucrări publice, administraţiei publice locale, informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, în baza mandatu lui Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 • urmăreşte respectarea conformării cu angajamentele asumate în cazul instalaţiilor care au obţinut perioade de tranziţie;
 • coordonează, la nivel judeţean, activităţile specifice pe domeniile de activitate, conforme cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din Documentul de poziţie;
 • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

COMPARTIMENTUL BUGET, FINANŢE, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE

Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

1. Financiar-contabilitate

2. Elaborare buget şi execuţie

3. Achiziţii publice şi urmărire contracte

4. Administrativ

5. Resurse Umane

Atribuţii generale:

 • organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei, potrivit Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, Legii nr. 82/1991-Legea contabilităţii republicată;
 • asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 • propune rectificări în bugetul de cheltuieli propriu;
 • organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii;
 • întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 • reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat;
 • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului executiv şi aprobată de ordonatorul secundar de credite;
 • efectuează calculul drepturilor salariale şi al altor drepturi de personal cu aplicarea reglementărilor legale;
 • întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, CAS etc.;
 • organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei;
 • urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale, personal, obiectivele de investiţii şi alte titluri de cheltuieli, elaborând necesarele de credite bugetare pentru fiecare titlu de cheltuieli, transmiţându-le spre aprobare ordonatorului secundar ;
 • asigură monitorizarea tuturor titlurilor de cheltuielilor ( personal, bunuri şi servicii, investiţii,fonduri europene, etc.) prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite;
 • analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei;
 • promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora;

fundamentează lista de investiţii şi o supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite;

 • actualizează periodic, conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii, lista cheltuielilor de capital, o înaintează spre analiză şi avizare conducerii APM , în vederea trimiterii spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 • centralizează realizările fizice şi valorice, lunare, trimestriale şi anuale, corelându-le cu datele contabile, pentru programul de investiţii al agenţiei, aflat în derulare, conform listelor aprobate;
 • asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii, casări de mijloace fixe;

organizează serviciile de paza a sediului, întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi de încălzire;

 • organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei, prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale;
 • organizează activitatea de înregistrare şi păstrare a documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
 • procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 • urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor;
 • colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor;
 • urmăreşte încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice;
 • verifică documentele justificative privind avansurile acordate salariaţilor pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu;
 • urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate salariaţilor care au efectuat deplasări;
 • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei.

 

 • Programul de lucru al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea : Luni, marţi, miercuri, joi : 8.00 – 16.30 Vineri : 8.00 – 14.00
 •  Programul de relaţii cu publicul : Luni, miercuri, vineri : 8.00 – 13.00, Marti si Joi : 12.00 – 16.30
 • Programul de audienţe al directorului executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea : Director executiv:  miercuri : 12.00 - 15.00

 

c)Numele şi prenumele persoanei care asigură conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea

Chimist Mirela Aurelia RAICU - Director Executiv

 d) coordonatele de contact ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea , respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Adresa APM Tulcea : Str.  14 Noiembrie, nr. 3,  Tulcea, judeţul Tulcea

Tel : 0240 / 510620, 0240 / 510622,  Fax : 0240 / 510621 E-mail : office[@]apmtl.anpm.ro Web : http:// apmtl.anpm.ro

 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

Bugetul Agentiei Pentru Protectia Mediului Tulcea  pentru anul 2016 poate fi consultat pe : http:// apmtl.anpm.ro/despre noi/Buget – Finanate Achizitii, Investitii/ Buget APM Tulcea/ 2016

f) programele şi strategiile proprii;

Nu este cazul.

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 - Legislaţie privind organizarea si funcţionarea  APM  Tulcea

- Regulament de organizare şi funcţionare – APM Tulcea

 - Organigrama APM Tulcea

 - Programul de funcţionare

- Programul de audienţe al directorului executiv

- Atribuţiile serviciilor / compartimentelor –

-Buletin informativ conform Legii 544/2001 –

-Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 12 - - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de APM Tulcea

 - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul  Tulcea;

- Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii

- Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

 - Bilanţul contabil (simplificat)

- Sursele de finanţare - Situaţia veniturilor nete lunare ale personalului APM Tulcea

 - Declaraţii de avere şi interese ale personalului APM Tulcea

 - Tematici concursuri şi condiţii de participare la acestea

 - Date statistice privind domeniile de activitate ale APM Tulcea

- Informaţii privind domeniile de activitate ale APM Tulcea, publicate pe site-ul instituţiei

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii

 - Legislaţie privind organizarea si funcţionarea APM Tulcea - Regulament de organizare şi funcţionare – APM Tulcea - Buletin informativ conform Legii 544/2001 - Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003

- Contractele de achiziţie publică, după încheierea procedurii de achiziţie - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de APM Tulcea

- Lista informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Tulcea;

 - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Tulcea – PLAM;

- Planul de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului .

 - Planul Judeţean de Gestionare al Deşeurilor

- Evidenţa emiterii autorizaţiilor de mediu (programe pentru conformare ), acordurilor de mediu pentru proiecte publice şi private, avizelor de mediu, autorizaţiilor de mediu privind emisiile de gaze cu efect de seră ( emise în 2007 şi 2008 – 2012 ), adeverinţelor FEADR, autorizaţii integrate de mediu.

 - Evidenţa solicitărilor pentru emiterea actelor de reglementare

- Decizii finale de emitere a avizelor/ acordurilor de mediu/autorizatiilor de mediu

- Lista documentelor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.

- Registru privind evidenţa proceselor verbale ale şedinţelor de dezbatere publică, CAT/CSC şi CIA.

 - Lista agenţilor economici care intră sub incidenţa Directivei SEVESO II, a Directivei COV şi a Directivei IED - Lista agenţilor economici înscrişi în registrul E-PRTR;

- Concluzii ale rapoartelor, situaţiilor statistice, notelor de constatare, informărilor către MMAP, ANPM sau alte autorităţi.

 - Legislaţie privind mediul, acorduri, convenţii şi alte documente internaţionale privind mediul.

- Lista operatorilor autorizaţi pentru colectare / valorificare deşeuri, pe categorii;

 - Date statistice în domeniul gestiunii deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase;

- Situaţia depozitelor de deşeuri municipale şi industriale - Informaţii privind activitatea desfăşurată de APM  Tulcea

 - Planul de măsuri PSI.

 - Informări zilnice privind calitatea aerului ambiental.

- Date privind calitatea aerului înconjurător în municipiul Tulcea pe baza monitorizării calităţii aerului

 - Date privind supravegherea calităţii aerului, radioactivităţii aerului şi nivelul de zgomot ambiental în judeţul Tulcea

- Agenda activităţii săptămânale desfăşurate de APM Tulcea

 - Rapoarte periodice privind starea mediului la nivel local (lunare, anuale) rezultate din prelucrarea datelor din sistemul integrat de monitoring de mediu. - Evidenţa cererilor de informaţii de mediu şi interes public, a sesizărilor.

 - Dosare acţiuni tematice, manifestări, simpozioane - Colecţii materiale informative si fotografice pentru zile aniversare de mediu.

- Registru mass media (comunicate de presă, articole şi buletine informative, interviuri, conferinţe de presă).

 - Inventarul ariilor protejate şi formularele standard pentru caracterizarea ariilor protejate.

 - Evidenţa eliberărilor autorizaţiilor de mediu pentru recoltare / capturare, achiziţie şi comercializare a speciilor de floră şi / sau faună sălbatică

- Documente specifice fiecărui compartiment / serviciu al APM Tulcea, gestionate

 - Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

- Bilanţul contabil (simplificat)

 - Sursele de finanţare

 - Situaţia plăţilor lunare către furnizori

- Situaţia veniturilor nete lunare ale personalului APM  Tulcea

 - Condică prezenţă

 - Fişe post

- Declaraţii de avere şi interese ale personalului APM Tulcea

 Documentele din cadrul APM Tulcea produse şi / sau gestionate, reprezintă documente nepublice, cu excepţia documentelor de interes public menţionate în prezentul Buletin Informativ.

Condiţii de obţinere a informaţiilor de mediu:

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Publicul poate solicita informaţii de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, verbal sau scris, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a prevederilor HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Liberul acces la informaţia de mediu este reglementat prin HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul (publicată în MO nr. 760/22.08.2005).

Solicitările în scris pot fi întocmite conform modului disponibil pe site-ul  http://apmtl.anpm.ro

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care solicită primirea

i )Modalităţile de contestare a deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile capitolului VI din Hotărârea de Guvern nr. 123 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Formularul tip pentru reclamatie administrativă se regăseşte pe site-ul instituţiei,