APM Tulcea supune atentiei publicului draftul PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE ROSCI0012 BRAŢUL MĂCIN ȘI ROSPA0040 DUNĂREA VECHE - BRAŢUL MĂCIN, RESPECTIV REZERVAŢIA NATURALĂ LACUL TRAIAN

APM Tulcea supune atentiei publicului draftul PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITURILE  ROSCI0012 BRAŢUL MĂCIN ȘI ROSPA0040 DUNĂREA VECHE - BRAŢUL MĂCIN, RESPECTIV REZERVAŢIA NATURALĂ LACUL TRAIAN.

Vizualizeaza documentul AICI.

Planul de masuri- vizualizeaza AICI


Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin și rezervația națională Lacul Traian

Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin și rezervația națională Lacul Traian

 

Proiectul privind elaborarea planului de management se adresează ariilor naturale protejate: ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Macin, ROSCI0012 Brațul Măcin şi rezervaţia naţională Lacul Traian, care nu dețin structură de administrare(custodie), este implementat în parteneriat de către Asociația Medio Pro, din comuna Cristian, jud. Brașov și  Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea.

 

Proiectul se implementează în Regiunea 2 Sud Est, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor din județul Tulcea: Carcaliu, Dăeni, Cerna, Greci, Măcin, Ostrov, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Topolog județul Constanţa: Ciobanu, Gârliciu, Hârşova, Saraiu și județul Brăila: Frecăţei, Măraşu.

Durata proiectului este de 30 luni, începând de la august 2017 - 30 ianuarie 2020, iar bugetul total estimat este  de 3,166,494.11  lei

Ariile protejate vizate de proiect sunt cele două situri Natura 2000 respectiv: Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin, în suprafaţă de 19011 ha, instituită prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică  ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, cu modificările şi completările ulterioare și Situl de importanță comunitară ROSCI0012 Brațul Măcin în suprafaţă de 10433 ha , instituit prin Ordinul 1964/2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară  ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania , cu modificările şi completările ulterioare; precum și o arie protejată de interes naţional, respectiv: Rezervaţia naturală  Lacul Traian  în suprafaţă  de 326 ha,  instituită prin  HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejată pentru noi zone;

Proiectul privind elaborarea planului de management al acestor arii naturale protejate cuprinde studii de inventariere şi evaluare, elaborarea de măsuri de conservare şi plan de monitorizare  pentru speciile de păsări, mamifere, reptile, amfibieni, pești, plante și habitate de interes comunitar, ce fac obiectul desemnării ariei speciale de protecţie avifaunistică, a sitului de importanță comunitară și a  rezervaţiei naturale .

ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin

Suprafata sitului : 19011 ha

Situl este situat pe teritoriul administrativ al următoarelor județe /localităţi: Tulcea: Carcaliu ( 2.37 % ), Cerna (2.05 % ), Dăeni ( 13.37 % ), Greci ( 0.24 % ), Măcin ( 2.09 %), Ostrov ( 7.52 % ), Peceneaga ( 5.39 % ), Smârdan ( 1.11 % ), Topolog ( 3.96 %), Turcoaia ( 6.98 % ) ; Constanţa: Ciobanu ( 2.83 % ), Gârliciu ( 14.62 % ), Hârşova ( 4.57 % ) ; Brăila: Frecăţei ( 30.87% ), Măraşu ( 2.05 % )

Acest sit gazduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate la nivel european prin Directiva Păsări şi Convenţia de la Bonn, precum şi la nivel naţional prin OUG 57/2007, respectiv: 63 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 55 alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 7 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Coracias garrulus, Falco vespertinus, Aythya nyroca, Accipiter brevipes, Anthus campestris, Lanius minor, Lanius collurio, Calandrella brachydactyla.            Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Pelecanus crispus, Accipiter brevipes, Branta ruficollis, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus. Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus si Anser albifrons.

 

 

ROSCI0012 Brațul Măcin

 • Situl este situat pe teritoriul administrativ al următoarelor județe /localităţi:
 • Tulcea: Carcaliu (4.32% ), Dăeni (11.23 %), Greci (0.44 % ), Măcin (3.80 %), Ostrov ( 5.08 % ), Peceneaga ( 3.75 % ), Smârdan ( 2.02 %), Turcoaia ( 12.72 % ) ;
 • Constanţa: Ciobanu (1.81 %), Gârliciu (2.94 % ), Hârşova (8.32 % )
 • Brăila: Frecăţei ( 39.83 % ), Măraşu ( 3.73 %)
 • Situl prezintă importanţă în primul rând pentru conservarea habitatului 92A0 Salix alba şi Populus alba galleries, ce ocupă aproximativ 19,41% din sit, respectiv 4% din suprafaţa habitatului la nivel naţional, si habitatul prioritar 62C0* stepe ponto-sarmatice, ce ocupă o suprafaţă de aproximativ 4% din suprafaţa naţională a habitatului. În sit a fost citată (Săvulescu, 1976) specia de interes comunitar Marsilea quadrifolia, din zona lacului Igliţa, care există şi în prezent (însă ca amenajare piscicolă), fapt pentru care se poate presupune că specia respectivă nu a dispărut.
 • Situl reprezintă partea nordică a coridorului de migraţie a speciilor de plante din Peninsula Balcanică spre Dobrogea de nord şi Delta Dunării. În plus acesta constituie şi o importantă cale de migraţie pentru păsări (fiind propus şi ca SPA), precum şi pentru anumite specii de peşti, inclusiv sturioni.

Rezervaţia naturală  Lacul Traian

Suprafata : 326 ha

Lacul Traian prezintă un deosebit interes pentru studiile ornitologice, atât pentru faptul că zona este foarte puţin studiată, dar mai ales pentru că acesta reprezintă un important refugiu pentru cuibăritul, odihna şi hrănirea speciilor de păsări rare.

În urma studiului efectuat de ICEM Tulcea în zona lacului Traian au fost identificate 102 specii de păsări, grupate din punct de vedere sistematic în 15 ordine şi 39 de familii.Din totalul speciilor identificate, 52 de specii sunt clocitoare. În ceea ce priveşte distribuţia fenologică a ornitofaunei lacului Traian, 70 de specii sunt oaspeţi de vară, 18 specii sunt sedentare, 7 specii sunt oaspeţi de iarnă şi 7 specii sunt de pasaj.Din cele 102 specii de păsări identificate aici, 64 de specii sunt strict protejate, 30 de specii sunt protejate şi doar 12  sunt specii de vânat, conform Legii nr. 103 din 27 septembrie 1996.În urma observaţiilor efectuate, au fost identificate 7 specii de păsări foarte rare care cuibăresc în această zonă, motiv ce face ca aceasta să aibă o importanţă internaţională.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea biodiversitaţii, conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din ariile protejate de interes comunitar ROSPA0040 Dunarea Veche-Braţul Macin, ROSCI0012 Braţul Macin si rezervatia nationala Lacul Traian.

Deasemenea, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

1. Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor ariilor protejate ROSCI0012 Bratul Macin, ROSPA0040 Dunarea Veche - Bratul Macin si rezervatia naturala Lacul Traian, prin elaborarea si aprobarea planului de management.

2. Informarea,conştientizarea si consultarea populatiei si a factorilor interesati din zonele limitofe ariilor protejate, in vederea cresterii eficientei actiunilor de management pentru siturile ROSCI0012 Bratul Macin si ROSPA0040 Dunarea Veche - Bratul Macin si respectiv pentru rezervatia naturala Lacul Traian.

 

Proiectul vizează realizarea de studii de fundamentare a planului de management,  elaborarea măsurilor de conservare şi a planului de monitorizare pentru următoarele specii și habitate:

Specii și habitate vizate de proiect

Activităţile proiectului sunt următoarele :

Habitate: 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea, 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p., 62C0* Stepe ponto-sarmatice, 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin, 6510 Pajişti de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba, 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp., 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii.

Specii de plante: Marsillea quadrifolia, Echinops ritro ssp. Ruthenicus;

Specii de amfibieni și reptile: Bombina bombina, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis șiTestudo graeca;

Speciile de mamifere: vidră – Lutra lutra, Spermophilus citellus și Mustela eversmanii și Melles melles;

Specii de pești: zvârluga –Cobitis taenia, ţiparul –Misgurnus fossilis, săbiţa –Pelecus cultratus, blehniţa –Rhodeus sericeus amarus, avatul –Aspius aspius, porcuşorul de nisip –Gobio kessleri, rizeafca – Alosa tanaica, răspărul – Gymnocephalus schraetzer, dunăriţa – Sabanejewia aurata, fusarul –Zingel streber, pietrarul – Zingel zingel;

Specii de păsări de interes comunitar/național (108): Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus melanopogon,  Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila pomarina, Ardea purpurea,  Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus melanocephalus, Larus minutus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax,        Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Porzana parva, Recurvirostra avosetta, Riparia riparia, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, Tringa glareola.

 

Activitățile prevăzute în proiect sunt:

1. Elaborarea Planului de Management integrat pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

 

1.1 Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management in vederea menţinerii într-o stare favorabila de conservare a speciilor de importanta comunitara pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect.

1.2 Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management in vederea menţinerii într-o stare favorabila de conservare a  habitatelor de importanta comunitara  pentru  care au fost desemnate aria protejata ROSCI0012 Braţul Macin şi din rezervaţia Lacul Traian

1.3. Elaborarea studiului socio-economic în vederea fundamentării planului integrat de management/masurile de conservare elaborate prin proiectul propus

2. Elaborarea hărților mediului fizic si a altor documente specifice necesare elaborării planului de management pentru ariile protejate ROSCI0012 Braţul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Macin, respectiv rezervaţia Lacul Traian

 

3. Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV

4. Informarea şi conștientizarea publicului cu privire la importanţa conservării elementelor caracteristice ariei protejate ROSCI0012 Braţul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Macin şi rezervaţia naturală Lacul Traian

5. Managementul proiectului

6. Cheltuieli generale de administrație

7. Auditul financiar al proiectului

 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt:

 

 • Un set hărți GIS de distribuție pentru 108 specii de păsări din situl ROSPA0040 Dunărea Veche - Bratul Macin;
 • Un studiu de evaluare a stării de conservare (incluzând date despre gradul de degradare) pentru 8 tipuri de habitate de importanta comunitara și 3 habitate  de importanta naţională pentru situl ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația Lacul Traian;
 • Un set de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor;
 • Un set hărți GIS de distribuție pentru cele 11 habitate identificate pe situl ROSCI0012 Brațul Măcin rezervația Lacul Traian;
 • Un studiu socio-economic pentru siturile ROSCI0012 Bratul Macin si ROSPA0040 Dunărea Veche - Bratul Macin;
 • Un set de 6 hărți în format GIS (harta geologică; harta geomorfologică; harta pedologică; harta hidrografica; harta hipsometrică; harta preliminară a vegetaţiei), pentru siturile ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin și ROSCI0012 Brațul Măcin;
 • Un set de 3 hărți în format digital cu formele de proprietate asupra terenurilor, regimul de administrare şi folosința terenului, pentru siturile ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin și ROSCI0012 Braţul Măcin;
 • Un “Plan de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor” pentru 8 tipuri de habitate de interes comunitar/național, 3 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 11 specii de pești, o specie de plante și 61 specii de păsări de interes;
 •  Patru întâlniri de consultare a factorilor interesați cu participarea a 30-50 persoane la fiecare întâlnire;
 • Un plan de management aprobat de autoritatea de mediu;
 • O bază de date geospațială pentru siturile ROSCI0012 Braţul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche Braţul-Măcin. În prima etapă se va elabora o bază de date care să permită integrarea datelor spațiale, de tip vector sau raster, sau non-spațiale, de tip text, referitoare la mediul biotic, mediul abiotic, informații socio-economice și culturale, activități cu potențial impact etc.
 • Un “Plan de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor” pentru 8 tipuri de habitate de interes comunitar/național, 3 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 11 specii de pești, o specie de plante și 61 specii de păsări de interes;
 •  Trei întâlniri de consultare a factorilor interesați cu participarea a 30-50 persoane la fiecare întâlnire;
 • O bază de date geospațială pentru siturile ROSCI0012 Braţul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche Braţul-Măcin. În prima etapă se va elabora o bază de date care să permită integrarea datelor spațiale, de tip vector sau raster, sau non-spațiale, de tip text, referitoare la mediul biotic, mediul abiotic, informații socio-economice și culturale, activități cu potențial impact etc.
 • Un “Plan de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor” pentru 11 tipuri de habitate de interes comunitar/național, 4 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 11 specii de pești, 2 specii de plante și 108 specii de păsări de interes comunitar/național;
 • Activități de conștientizare şi informare generală a publicului cu privire la valorile naturale, statutul şi conservarea biodiversității din siturile Natura 2000 ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin și ROSCI0012 Brațul Măcin:
 • o conferință de presă la începutul proiectului;
 • 16 sesiuni de informare conştientizare publica, cate una in fiecare dintre cele 16 localităţi din sit;
 • 1 film documentar de 30 min;
 • 20 sesiuni de informare/conștientizare (de câte 2 zile) - minimum 600 de elevi participanți;
 • Un comunicat și un anunț publicat în presa locală;
 • Materiale informative utilizate în cadrul campaniilor de informare/conștientizare: 4 roll-up bannere, 300 postere, 3000 buc. pliante, 500 calendare de birou cu imagini referitoare la speciile si habitatele din sit, 1000 buc. ghiduri tematice pentru copii.

 

Acțiunile rămase sunt:

 • O întâlnire de consultare a factorilor interesați în care să fie prezentată forma finală a planlui de management;
 • Depunerea spre aprobare a planului de management și obținerea actului de reglementare de la autoritatea de mediu competenta;
 • Realizarea conferinței de final a proiectului cu publicarea unui artocol în presa națională și locală care să prezinte rezultatele obținute.

APM Tulcea a finalizat proiectul: „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

Finalizare proiect POS Mediu , Axa prioritară 4

 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea  a derulat proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”  cod SMIS-CSNR 43299  - proiect finanţat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii .

Valoarea totală a proiectului a fost de de 1.212.792 lei, din care 1.091.513 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 121.279 lei din bugetul de stat . Durata proiectului: 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015.

Pe parcursul derularii proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

 • O pagina web a proiectului disponibilă la adresa: www.apmtl.ro;
 • O conferinţă de lansare şi una de final a proiectului;
 • Două workshop-uri de informare si conştientizare desfăşurate la Nufăru şi Mahmudia si un eveniment dedicat conservării biodiversităţii cu ocazia Zilei  Internaţionale a Păsărilor, desfăşurat în localitatea Nufăru;
 • Un studiu privind starea de referinţă şi evoluţia gradului de conştientizare a factorilor interesati privind statutul ariilor protejate vizate de proiect;

Studii pentru elaborarea Planului de Management Integrat, după cum  urmează:

- Un studiu de inventarierea speciilor de interes comunitar şi naţional şi evaluarea stării lor de conservare şi a arealelor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe,

- Un studiu privind cadrul natural şi factorii abiotici caracteristici ariilor naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia şi Geomorfologia,

- Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din cele două ariile naturale protejate vizate de proiect,

- Un studiu socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat

 • Două hărţi GIS cu :1. Reprezentarea cadrului natural şi al factorilor abiotici din cele două arii naturale protejate; 2. Reprezentarea tipului de proprietate şi a modului de utilizare a terenurilor din cele doua arii naturale protejate
 • O hartă GIS cu distribuţia speciilor de interes comunitar si naţional şi a arelaelor lor
 • O hartă in format GIS privind impactul antropic asupra speciilor si arealelor lor
 • O hartă GIS a zonelor de monitorizare       
 • O bază de date integrată GIS funţională si completată cu hărţile şi datele privind mediul biotic şi abiotic precum şi impactul antropic din cele două arii naturale protejate vizate de proiect. Hărţile realizate au fost publicate ca servicii web şi pot fi descoperite şi căutate pe geoportal-ul (http://bio.geoportal-mediu.ro/geoportalbestepe/catalog/main/home.page).
 • Un plan pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect.
 • Un plan de măsuri pentru menţinerea/ îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.
 • Două acţiuni de consultare publica a draftului planului de management integrat, in localităţile Beştepe si Tulcea
 • Un Plan de Management Integrat al ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe. Vizualizeaza ultima versiune a Planului de Management aici

Toate rezultatele proiectului pot fi vizualizate pe pagina web a proiectului: www.apmtl.ro.

Vizualizeaza aici: Regulamentul ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe.